Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1-220 พากย์ไทย

ฤดูกาลที่ 1 : การเริ่มต้น

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 2

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 3

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 4

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 5

ฤดูกาลที่ 2 : แคว้นนามิโนะคุนิ ดูการ์ตูนออนไลน์

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 6

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 7

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 8

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 9

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 10

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 11

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 12

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 13

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 14

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 15

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 16

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 17

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 18

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 19

ฤดูกาลที่ 3 : การทดสอบจูนิน

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 20

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 21

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 22

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 23

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 24

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 25

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 26

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 27

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 28

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 29

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 30

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 31

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 32

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 33

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 34

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 35

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 36

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 37

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 38

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 39

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 40

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 41

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 42

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 43

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 44

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 45

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 46

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 47

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 48

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 49

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 50

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 51

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 52

ฤดูกาลที่ 4 : การทดสอบจูนิน (ต่อ)

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 53

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 54

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 55

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 56

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 57

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 58

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 59

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 60

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 61

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 62

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 63

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 64

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 65

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 66

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 67

ฤดูกาลที่ 5 : โคโนฮะถูกจู่โจม

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 68

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 69

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 70

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 71

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 72

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 73

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 74

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 75

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 76

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 77

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 78

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 79

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 80

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 81

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 82

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 83

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 84

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 85

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 86

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 87

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 88

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 89

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 90

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 91

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 92

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 93

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 94

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 95

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 96

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 97

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 98

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 99

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 100

ฤดูกาลที่ 8 : แคว้นชาโนะคุนิ (ตอนพิเศษ)

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 101

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 102

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 103

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 104

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 105

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 106

ฤดูกาลที่ 9 : นำตัวซาสึเกะกลับมา

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 107

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 108

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 109

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 110

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 111

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 112

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 113

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 114

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 115

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 116

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 117

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 118

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 119

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 120

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 121

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 122

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 123

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 124

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 125

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 126

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 127

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 128

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 129

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 130

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 131

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 132

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 133

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 134

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 135

ฤดูกาลที่ 10 : ช่วงแรกของเนื้อเรื่องพิเศษ (ตอนพิเศษ)

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 136

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 137

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 138

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 139

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 140

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 141

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 142

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 143

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 144

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 145

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 146

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 147

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 148

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 149

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 150

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 151

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 152

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 153

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 154

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 155

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 156

ฤดูกาลที่ 11 : ช่วงที่สองของเนื้อเรื่องพิเศษ(ตอนพิเศษ)

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 157

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 158

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 159

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 160

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 161

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 162

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 163

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 164

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 165

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 166

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 167

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 168

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 169

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 170

Naruto นารูโตะ ตอนที่ 171 บุกรุก กับดักที่ถูกเตรียมไว้
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 172 หมดหวัง ใจที่ถูกฉีกขาด
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 173 ศึกทะเล พลังที่ถูกปลดปล่อย
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 174 ไม่อยากจะเชื่อเลย วิชานินจาดัง คาถาเงิน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 175 ขุดเลยโฮ่งๆ ไปตามหาทองกัน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 176 วิ่งโลด วิ่งแล่น วิ่งซิกแซก ทั้งไล่ทั้งถูกไล่สลับกัน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 177 โอ้ว พลีส มิสเตอร์โพสแมน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 178 ได้พบ เด็กชายที่มีชื่อแห่งดวงดาว
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 179 นัทสึฮิโบชิ เพลงกล่อมเด็กแห่งความหลัง
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 180 วิชาลับ ค่าชดเชยวิชาลับนกยูง
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 181 โฮชิคาเงะ กับความจริงที่ถูกปิดเอาไว้
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 182 พบอีกครั้ง เวลาที่ยังเหลืออยู่
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 183 ดาวส่องแสงเจิดจรัส
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 184 วันที่แสนยาวนานของอินุสึกะ คิบะ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 185 ตำนานแห่งหมู่บ้านโคโนฮะ ออนบะมีตัวตนอยู่จริง
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 186 ชิโนะหัวเราะ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 187 เปิดกิจการ โคโนฮะรับจ้างย้ายบ้าน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 188 ยากจะเข้าใจ พ่อค้าที่ถูกเล่นงาน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 189 น้ำบาดาล อาวุธที่ไม่รู้จักหมดสิ้น
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 190 มองเห็นด้วยเนตรสีขาว จุดบอดของคาถาแม่เหล็ก
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 191 ตัดสินความตาย เมฆครึ้มเปลี่ยนเป็นแสงอาทิตย์
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 192 อิโนะร้องกระเจิง สวรรค์ตุ้ยนุ้ย
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 193 ท้าประลองเส้นทางวีว่า ระเบิดวัยหนุ่ม
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 194 ลึกลับ ปราสาทผีสิงต้องคำสาป
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 195 อสูรหมายเลย 3 คู่ต่อสู้ตัวฉกาจ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 196 การปะทะของน้ำตา ศึกสายเลือดครูศิษย์
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 197 เกิดเรื่องใหญ่ 11 นินจาแห่งโคโนฮะรวมตัวด่วน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 198 หน่วยลับยังยอมแพ้ ความทรงจำของนารูโตะ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 199 เกินคาดหมาย เป้าหมายที่เริ่มมองเห็น
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 200 ประจำการแข็งขัน ช่วยกันอย่างสุดแรง
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 201 กับดักซับซ้อน นับถอยหลังความพังทลาย
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 202 ประกาศ 5 อันดับฉากสุดประทับใจทั้งทรหดและเคล้าน้ำตาของเหล่านินจา รายการแบบนี้ก้มีดวย สเปเชี่ยล
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 203 การตัดสินใจของคุเรใน หน่วย 8 ที่ถูกทิ้งไว้
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 204 ยาคุโม่ถูกเล่นงาน ความสามารถที่ถูกปลดปล่อย
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 205 ภารกิจลับสุดยอดของคุเรใน คำสัญญากับท่านรุ่น 3
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 206 ความจริงหรือภาพลวงตา สิ่งที่ควบคุมสัมผัสทั้ง 5
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 207 พลังที่ควรจะถูกผนึกไว้
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 208 ชามล้ำค่า ความสำคัญของคาโจฟุเกสึ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 209 ศัตรูคือชิโนบาสึ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 210 ป่าแห่งความฉงน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 211 ความทรงจำแห่งเปลวไฟ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 212 เส้นทางของแต่ละคน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 213 ความทรงจำที่หายไป
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 214 ความจริงที่ได้กลับมา
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 215 อดีตที่อยากลบทิ้ง
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 216 ช่างฝีมือที่หายไป ภูตทรยศที่ถูกจ้องเล่นงาน
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 217 แคว้นพันธมิตรของซึนะ นินจาแห่งโคโนฮะ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 218 ทรายที่ถูกผนึก การตอบโต้ของซุยโกะ
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 219 อาวุธสุดท้ายคืนชีพแล้ว
Naruto นารูโตะ ตอนที่ 220 END ออกเดินทาง